Προμήθεια εξοπλισμού – Εκδρομικός και Πολιτιστικός Σύλλογος Σπαρτιών Κεφαλονιάς “Το Σπάρτο”

Ο Εκδρομικός και Πολιτιστικός Σύλλογος Σπαρτιών Κεφαλονιάς το Σπάρτο ανακοινώνει την ανάγκη εκδήλωσης ενδιαφέροντος για το έργο ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ (ΠΡΟΤΖΕΚΤΟΡΑΣ) ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ (ΗΛ. ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΗΣ) ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ (ΟΘΟΝΗ) ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΡΕΚΛΩΝ ΕΠΙΣΚΕΠΤΩΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΡΕΚΛΑΣ ΓΡΑΦΕΙΟΥ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΣΤΑΘΕΡΟΠΟΙΗΤΗ ΤΑΣΗΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΤΡΟΦΟΔΟΤΙΚΟΥ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ USB ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ SWITCH TP LINK ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΦΟΡΗΤΟΥ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ANTIVIRUS ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΠΟΛΥΜΗΧΑΝΗΜΑΤΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΚΗΣ ΜΗΧΑΝΗΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ…

Προμήθεια εξοπλισμού της Χορωδίας και Μαντολινάτας Αργοστολίου

Η Χορωδία και Μαντολινάτα Αργοστολίου ανακοινώνει την ανάγκη εκδήλωσης ενδιαφέροντος για το έργο «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ 20 ΣΤΟΛΩΝ ΠΑΙΔΙΚΗΣ ΜΑΝΤΟΛΙΝΑΤΑΣ» «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ 30 ΓΥΝΑΙΚΕΙΩΝ ΣΤΟΛΩΝ» «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ 40 ΑΝΔΡΙΚΩΝ ΣΤΟΛΩΝ» στο πλαίσιο υλοποίησης του Μέτρου 19 του ΠΑΑ 2014-2020 τοπικό πρόγραμμα CLLD LEADER Κεφαλονιάς και Ιθάκης, το οποίο συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Γεωργικό Ταμείο Αγροτικής Ανάπτυξης (Ε.Γ.Τ.Α.Α.), και από…

Οδηγός Επικοινωνίας και Δημοσιότητας ΠΑΑ – Υπόδειγμα Πινακίδας

Η Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης ΠΑΑ 2014-2020 εξέδωσε τον Οδηγό Επικοινωνίας και Δημοσιότητας του Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης 2014-2020. Ο οδηγός απευθύνεται σε όλους τους Ενδιάμεσους Φορείς Διαχείρισης του Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης, συμπεριλαμβανομένων και των Ομάδων Τοπικής Δράσης LEADER/CLLD, καθώς και στους δικαιούχους των Μέτρων και Δράσεων του ΠΑΑ που υπόκεινται στην υποχρέωση τήρησης κανόνων δημοσιότητας, η μη…

Καταπολέμηση της απάτης 2014-2020 στις διαρθρωτικές δράσεις

Καταπολέμηση της απάτης στις διαρθρωτικές δράσεις Η αντιμετώπιση της απάτης, γενικά, αλλά και στο ειδικότερο πλαίσιο της διαχείρισης των συγχρηματοδοτούμενων προγραμμάτων, αποτελεί ζήτημα κρίσιμης σημασίας για τη Γενική Γραμματεία Δημοσίων Επενδύσεων & ΕΣΠΑ (ΓΓΔΕ-ΕΣΠΑ) του Υπουργείου Οικονομίας, Ανάπτυξης και Τουρισμού. Το θέμα έχει συμπεριληφθεί στις διατάξεις του Γενικού Κανονισμού της ΕΕ 1303/2013 για τη νέα Προγραμματική Περίοδο…

Διαδικασίες ελέγχου νομιμότητας σταδίων εξέλιξης δημόσιων συμβάσεων (LEADER ΠΑΑ)

Σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 13 της Υ.Α. 1090/08-02-2019 (B΄573), όπως ισχύει, ο προληπτικός έλεγχος νομιμότητας των διαδικασιών διακήρυξης, ανάληψης νομικής δέσμευσης, τροποποίησης νομικής δέσμευσης, ολοκλήρωσης δημοσίων συμβάσεων γίνεται από την ΕΥΔ (ΕΠ) της οικείας Περιφέρειας, μετά από εισήγηση της αρμόδιας ΟΤΔ, για όλες τις κατηγορίες πράξεων (με την επιφύλαξη των περιπτώσεων που αναφέρονται στην εν λόγω Υ.Α.) που…

Υπογραφή αποφάσεων ένταξης πράξεων Δημοσίου χαρακτήρα

Το Δίκτυο Συνεργασίας Κεφαλονιάς και Ιθάκης (ΔΙΣΚΙ) ενημερώνει τους ενδιαφερόμενους ότι υπογράφηκαν οι αποφάσεις ένταξης των 22 Πράξεων Δημοσίου χαρακτήρα που εγκρίθηκαν από το ΔΙΣΚΙ  για χρηματοδότηση από το Τοπικό Πρόγραμμα LEADER/CLLD . Θα ακολουθήσει εντός των ημερών γραπτή ενημέρωση προς τους δικαιούχους για την  διαδικασία υπογραφής σύμβασης υλοποίησης. Για το Δίκτυο Συνεργασίας Κεφαλονιάς και Ιθάκης Ο Πρόεδρος ΔΣ Δημήτριος…

Εγκύκλιος ΟΠΕΚΕΠΕ (2η έκδοση): Διαδικασία πληρωμής Υπομέτρου 19.2 (Παρεμβάσεις Δημοσίου Χαρακτήρα)

Η εγκύκλιος 14661/19-02-2020 του ΟΠΕΚΕΠΕ (2η Έκδοση) εφαρμόζεται στη διαδικασία πληρωμής των δικαιούχων των ενταγμένων πράξεων στο Υπομέτρο 19.2 του Τοπικού Προγράμματος της ΟΤΔ Κεφαλονιάς και Ιθάκης και όπως περιγράφεται  αναλυτικά στην υπ΄ αριθμ. 2635/20-09-2017 (ΦΕΚ 3313/Β΄/2017) ΚΥΑ, όπως ισχύει. Οι ενταγμένες πράξεις στο συγκεκριμένο μέτρο αφορούν ειδικότερα τις Παρεμβάσεις Δημόσιου χαρακτήρα “Τοπική Ανάπτυξη με…

Συμπληρωματικά στοιχεία αιτήσεων στήριξης 1ης Πρόσκλησης Παρεμβάσεων Ιδιωτικού χαρακτήρα LEADER/CLLD

Το Δίκτυο Συνεργασίας Κεφαλονιάς και Ιθάκης ενημερώνει τους δυνητικούς δικαιούχους που κατέθεσαν αιτήσεις στήριξης στα πλαίσια της 1ης Πρόσκλησης Παρεμβάσεων Ιδιωτικού χαρακτήρα ότι έχουν αποσταλεί στις ηλεκτρονικές διευθύνσεις που δήλωσαν κατά την υποβολή της αίτησης τους, επιστολές για την προσκόμιση συμπληρωματικών στοιχείων και διευκρινίσεων. Σύμφωνα με την 1η Πρόσκληση Ιδιωτικών Επενδύσεων LEADER/CLLD, ο δυνητικός δικαιούχος καλείται…

Οριστικά Αποτελέσματα 1ης Πρόσκλησης Έργων Δημόσιου Χαρακτήρα Τοπικού Προγράμματος LEADER/CLLD 2014- 2020

Η ΕΔΠ LEADER/CLLD 2014-2020 με την ολοκλήρωση των διαδικασιών διοικητικού ελέγχου και την έγκριση του αιτήματος υπερδέσμευσης ύψους 1.251.781,40€ ανακοινώνει τον οριστικό πίνακα κατάταξης των προτάσεων, που υπεβλήθησαν στα πλαίσια της 1ης Πρόσκλησης Έργων Δημόσιου χαρακτήρα του τοπικού προγράμματος LEADER/CLLD. ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ_ΟΡΙΣΤΙΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ

Μέτρα προστασίας από τον κορονοϊό

Το Δίκτυο Συνεργασίας Κεφαλονιάς και Ιθάκης με σκοπό τη διασφάλιση της υγείας των εργαζομένων και την προστασία της δημόσιας υγείας λαμβάνει έκτακτα μέτρα προστασίας από την πανδημία του κορονοϊού. Από Δευτέρα 16/03/2020, οι πολίτες και οι συνεργάτες της εταιρείας να μην προσέρχονται στα γραφεία μας, παρά μόνο για επείγουσες υποθέσεις. Η εξυπηρέτηση θα γίνεται με…