Οδηγός Επικοινωνίας και Δημοσιότητας ΠΑΑ – Υπόδειγμα Πινακίδας

Η Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης ΠΑΑ 2014-2020 εξέδωσε τον Οδηγό Επικοινωνίας και Δημοσιότητας του Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης 2014-2020. Ο οδηγός απευθύνεται σε όλους τους Ενδιάμεσους Φορείς Διαχείρισης του Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης, συμπεριλαμβανομένων και των Ομάδων Τοπικής Δράσης LEADER/CLLD, καθώς και στους δικαιούχους των Μέτρων και Δράσεων του ΠΑΑ που υπόκεινται στην υποχρέωση τήρησης κανόνων δημοσιότητας, η μη…

Καταπολέμηση της απάτης 2014-2020 στις διαρθρωτικές δράσεις

Καταπολέμηση της απάτης στις διαρθρωτικές δράσεις Η αντιμετώπιση της απάτης, γενικά, αλλά και στο ειδικότερο πλαίσιο της διαχείρισης των συγχρηματοδοτούμενων προγραμμάτων, αποτελεί ζήτημα κρίσιμης σημασίας για τη Γενική Γραμματεία Δημοσίων Επενδύσεων & ΕΣΠΑ (ΓΓΔΕ-ΕΣΠΑ) του Υπουργείου Οικονομίας, Ανάπτυξης και Τουρισμού. Το θέμα έχει συμπεριληφθεί στις διατάξεις του Γενικού Κανονισμού της ΕΕ 1303/2013 για τη νέα Προγραμματική Περίοδο…

Διαδικασίες ελέγχου νομιμότητας σταδίων εξέλιξης δημόσιων συμβάσεων (LEADER ΠΑΑ)

Σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 13 της Υ.Α. 1090/08-02-2019 (B΄573), όπως ισχύει, ο προληπτικός έλεγχος νομιμότητας των διαδικασιών διακήρυξης, ανάληψης νομικής δέσμευσης, τροποποίησης νομικής δέσμευσης, ολοκλήρωσης δημοσίων συμβάσεων γίνεται από την ΕΥΔ (ΕΠ) της οικείας Περιφέρειας, μετά από εισήγηση της αρμόδιας ΟΤΔ, για όλες τις κατηγορίες πράξεων (με την επιφύλαξη των περιπτώσεων που αναφέρονται στην εν λόγω Υ.Α.) που…

Υπογραφή αποφάσεων ένταξης πράξεων Δημοσίου χαρακτήρα

Το Δίκτυο Συνεργασίας Κεφαλονιάς και Ιθάκης (ΔΙΣΚΙ) ενημερώνει τους ενδιαφερόμενους ότι υπογράφηκαν οι αποφάσεις ένταξης των 22 Πράξεων Δημοσίου χαρακτήρα που εγκρίθηκαν από το ΔΙΣΚΙ  για χρηματοδότηση από το Τοπικό Πρόγραμμα LEADER/CLLD . Θα ακολουθήσει εντός των ημερών γραπτή ενημέρωση προς τους δικαιούχους για την  διαδικασία υπογραφής σύμβασης υλοποίησης. Για το Δίκτυο Συνεργασίας Κεφαλονιάς και Ιθάκης Ο Πρόεδρος ΔΣ Δημήτριος…

Εγκύκλιος ΟΠΕΚΕΠΕ : Διαδικασία πληρωμής Υπομέτρου 19.2 (Παρεμβάσεις Δημοσίου Χαρακτήρα)

Η εγκύκλιος 14661/19-02-2020 του ΟΠΕΚΕΠΕ (2η Έκδοση) εφαρμόζεται στη διαδικασία πληρωμής των δικαιούχων των ενταγμένων πράξεων στο Υπομέτρο 19.2 του Τοπικού Προγράμματος της ΟΤΔ Κεφαλονιάς και Ιθάκης και όπως περιγράφεται  αναλυτικά στην υπ΄ αριθμ. 2635/20-09-2017 (ΦΕΚ 3313/Β΄/2017) ΚΥΑ, όπως ισχύει. Οι ενταγμένες πράξεις στο συγκεκριμένο μέτρο αφορούν ειδικότερα τις Παρεμβάσεις Δημόσιου χαρακτήρα “Τοπική Ανάπτυξη με…

Συμπληρωματικά στοιχεία αιτήσεων στήριξης 1ης Πρόσκλησης Παρεμβάσεων Ιδιωτικού χαρακτήρα LEADER/CLLD

Το Δίκτυο Συνεργασίας Κεφαλονιάς και Ιθάκης ενημερώνει τους δυνητικούς δικαιούχους που κατέθεσαν αιτήσεις στήριξης στα πλαίσια της 1ης Πρόσκλησης Παρεμβάσεων Ιδιωτικού χαρακτήρα ότι έχουν αποσταλεί στις ηλεκτρονικές διευθύνσεις που δήλωσαν κατά την υποβολή της αίτησης τους, επιστολές για την προσκόμιση συμπληρωματικών στοιχείων και διευκρινίσεων. Σύμφωνα με την 1η Πρόσκληση Ιδιωτικών Επενδύσεων LEADER/CLLD, ο δυνητικός δικαιούχος καλείται…

Οριστικά Αποτελέσματα 1ης Πρόσκλησης Έργων Δημόσιου Χαρακτήρα Τοπικού Προγράμματος LEADER/CLLD 2014- 2020

Η ΕΔΠ LEADER/CLLD 2014-2020 με την ολοκλήρωση των διαδικασιών διοικητικού ελέγχου και την έγκριση του αιτήματος
υπερδέσμευσης ύψους 1.251.781,40€ ανακοινώνει τον οριστικό πίνακα κατάταξης των προτάσεων, που υπεβλήθησαν στα
πλαίσια της 1ης Πρόσκλησης Έργων Δημόσιου χαρακτήρα του τοπικού προγράμματος LEADER/CLLD.

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ_ΟΡΙΣΤΙΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ

Μέτρα προστασίας από τον κορονοϊό

Το Δίκτυο Συνεργασίας Κεφαλονιάς και Ιθάκης με σκοπό τη διασφάλιση της υγείας των εργαζομένων και την προστασία της δημόσιας υγείας λαμβάνει έκτακτα μέτρα προστασίας από την πανδημία του κορονοϊού. Από Δευτέρα 16/03/2020, οι πολίτες και οι συνεργάτες της εταιρείας να μην προσέρχονται στα γραφεία μας, παρά μόνο για επείγουσες υποθέσεις. Η εξυπηρέτηση θα γίνεται με…

Αποτελέσματα Αξιολόγησης 1ης Πρόσκλησης Έργων Δημόσιου χαρακτήρα στο πλαίσιο του Τοπικού Προγράμματος LEADER/CLLD

Η ΟΤΔ Κεφαλονιάς και Ιθάκης ανακοινώνει, την ολοκλήρωση της διαδικασίας αξιολόγησης των αιτήσεων στήριξης που υπεβλήθησαν στην 1η Πρόσκληση του Τοπικού Προγράμματος LEADER/CLLD για έργα Δημόσιου χαρακτήρα, στο πλαίσιο του ΠΑΑ 2014-2020. Τα αναλυτικά αποτελέσματα του Διοικητικού Ελέγχου των Αιτήσεων Στήριξης, απεικονίζονται στο Ο.Π.Σ.Α.Α. (http://www.opsaa.gr/RDIIS), στο οποίο έχουν πρόσβαση όλοι οι Δικαιούχοι με το όνομα…

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

Στο πλαίσιο της 1ης Προκήρυξης για την υποβολή προτάσεων ιδιωτικών έργων στο Τοπικό Πρόγραμμα LEADER/CLLD του Μέτρου 19 του ΠΑΑ 2014-2020, με καταληκτική ημερομηνία την 30/01/2020, κατατέθηκαν 56 προτάσεις συνολικού προϋπολογισμού 10,196,851.36 € και αιτούμενης δημόσιας δαπάνης ύψους 6,121,641.50 €. Η διαθέσιμη δημόσια δαπάνη της 1ης Προκήρυξης υπερκαλύφθηκε κατά 234%. Τα στοιχεία των υποβληθεισών προτάσεων…