Περιγραφή Η «Αναπτυξιακή Εταιρεία Πάρνωνα Α.Ε.» (ΠΑΡΝΩΝΑΣ Α.Ε.) ιδρύθηκε στις 26/9/1995 (ΦΕΚ 5854/11-10-95) με τη μορφή της Ανώνυμης Εταιρείας (επιχείρηση των Ο.Τ.Α) και αποτελεί Νομικό Πρόσωπο Ιδιωτικού Δικαίου με κύριο σκοπό την οικονομική και πολιτιστική ανάπτυξη της περιοχής του Πάρνωνα. Με την από 25/5/2007 Γενική Συνέλευση των μετόχων της η Εταιρεία έλαβε την επωνυμία «Αναπτυξιακή Πάρνωνα. Αναπτυξιακή Ανώνυμη Εταιρεία Ο.Τ.Α.», σύμφωνα με το Ν. 3463/2006 «Κύρωση του Κώδικα Δήμων και Κοινοτήτων». Η Εταιρεία, ως επιχείρηση των Ο.Τ.Α., αποτελεί Νομικό Πρόσωπο Ιδιωτικού Δικαίου και διέπεται από τις διατάξεις του Ν. 3463/2006 (άρθρα 225, 252, 253, 265 και 268) καθώς και από τις διατάξεις περί Α.Ε. του Κ.Ν. 2190/20, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, καθώς και τον Ν. 3604/2007 «Αναμόρφωση και τροποποίηση του κωδικοποιημένου νόμου 2190/1920 «Περί ανωνύμων εταιρειών» και άλλες διατάξεις».
Σκοποί της Εταιρείας είναι:
α) Η επιστημονική και τεχνική στήριξη των Ο.Τ.Α. και των ενώσεών τους (π.χ. ΚΕΔΚΕ, ΕΝΑΕ, ΤΕΔΚ κ.λ.π.) και της αποκεντρωμένης κρατικής διοίκησης,
β) Η προώθηση της επιχειρηματικής, οικονομικής και γενικότερα βιώσιμης ανάπτυξης των Ο.Τ.Α. της Περιφέρειας Πελοποννήσου, ήτοι των Νομών Αρκαδίας, Αργολίδας, Λακωνίας, Μεσσηνίας και Κορινθίας,
γ) Η ανάπτυξη δραστηριοτήτων προστασίας του περιβάλλοντος,
δ) Η συμμετοχή της σε προγράμματα και η εφαρμογή σχετικών πολιτικών σε διαδημοτικό επίπεδο ή σε ευρύτερο γεωγραφικό χώρο.
Οι κύριοι τομείς δραστηριότητας της Εταιρείας αφορούν την ολοκληρωμένη αγροτική ανάπτυξη, την προστασία και διαχείριση του φυσικού περιβάλλοντος, την υλοποίηση δράσεων κοινωνικής πολιτικής και την υλοποίηση δράσεων προβολής και προώθησης της περιοχής της Ανατολικής Πελλοπονήσου. Η Αναπτυξιακή Πάρνωνα Α.Ε. δραστηριοποιείται εδώ και 20 χρόνια στην Ανατολική Πελοπόννησο με πολύχρονη εμπειρία στην ωρίμανση και υλοποίηση συγχρηματοδοτούμενων έργων ΕΣΠΑ και κυρίως στην υλοποίηση των προγραμμάτων LEADER του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης κατά τις προηγούμενες προγραμματικές περιόδους.
Παράλληλα, παρείχε τεχνική στήριξη στον σχεδιασμό του Τοπικού Προγράμματος CLLD LEADER για λογαριασμό της Π.Ε Νήσων Αττικής το οποίο εγκρίθηκε με αρχική Δημόσια Δαπάνη 7.400.000 ευρώ και θα προσφέρει την τεχνική στήριξη για την υποβολή των φακέλων διεκδίκησης του προγράμματος LEADER/CLLD για λογαριασμό των Νήσων Κεφαλλονιάς & Ιθάκης.
Διεύθυνση  Λεωνίδιο Αρκαδίας, TK 223 00
Τηλέφωνο  27570.22807, 22938
E-mail  info @ parnonas . gr
Web site  www.parnonas.gr