Συμπληρωματικά στοιχεία αιτήσεων στήριξης 1ης Πρόσκλησης Παρεμβάσεων Ιδιωτικού χαρακτήρα LEADER/CLLD

Το Δίκτυο Συνεργασίας Κεφαλονιάς και Ιθάκης ενημερώνει τους δυνητικούς δικαιούχους που κατέθεσαν αιτήσεις στήριξης στα πλαίσια της 1ης Πρόσκλησης Παρεμβάσεων Ιδιωτικού χαρακτήρα ότι έχουν αποσταλεί στις ηλεκτρονικές διευθύνσεις που δήλωσαν κατά την υποβολή της αίτησης τους, επιστολές για την προσκόμιση συμπληρωματικών στοιχείων και διευκρινίσεων. Σύμφωνα με την 1η Πρόσκληση Ιδιωτικών Επενδύσεων LEADER/CLLD, ο δυνητικός δικαιούχος καλείται…