Αποτελέσματα Αξιολόγησης 1ης Πρόσκλησης Έργων Δημόσιου χαρακτήρα στο πλαίσιο του Τοπικού Προγράμματος LEADER/CLLD

Η ΟΤΔ Κεφαλονιάς και Ιθάκης ανακοινώνει, την ολοκλήρωση της διαδικασίας αξιολόγησης των αιτήσεων στήριξης που υπεβλήθησαν στην 1η Πρόσκληση του Τοπικού Προγράμματος LEADER/CLLD για έργα Δημόσιου χαρακτήρα, στο πλαίσιο του ΠΑΑ 2014-2020. Τα αναλυτικά αποτελέσματα του Διοικητικού Ελέγχου των Αιτήσεων Στήριξης, απεικονίζονται στο Ο.Π.Σ.Α.Α. (http://www.opsaa.gr/RDIIS), στο οποίο έχουν πρόσβαση όλοι οι Δικαιούχοι με το όνομα…