Δίκτυο Δήμων των Εκλεκτών Ελληνικών Γεύσεων

Περιγραφή Δίκτυο Δήμων των Εκλεκτών Ελληνικών Γεύσεων. “Γεύσεις Ελλήνων Εκλεκτές” ονομάζεται το Σχέδιο Διατοπικής Συνεργασίας το οποίο χρηματοδοτείται από το πρόγραμμα LEADER στην Ελλάδα [Μέτρο 421 “Διατοπικές και Διακρατικές συνεργασία”, Άξονας 4 Πρόγραμμα Αγροτικής Ανάπτυξης (ΠΑΑ)]. 21 ΟΤΔ (Ομάδες Τοπικής Δράσης) των Τοπικών Προγραμμάτων LEADER της Ελλάδας, μαζί με τις τοπικές Αναπτυξιακές εταιρείες, σχημάτισαν μια…

Αναπτυξιακή Πάρνωνα

Περιγραφή Η «Αναπτυξιακή Εταιρεία Πάρνωνα Α.Ε.» (ΠΑΡΝΩΝΑΣ Α.Ε.) ιδρύθηκε στις 26/9/1995 (ΦΕΚ 5854/11-10-95) με τη μορφή της Ανώνυμης Εταιρείας (επιχείρηση των Ο.Τ.Α) και αποτελεί Νομικό Πρόσωπο Ιδιωτικού Δικαίου με κύριο σκοπό την οικονομική και πολιτιστική ανάπτυξη της περιοχής του Πάρνωνα. Με την από 25/5/2007 Γενική Συνέλευση των μετόχων της η Εταιρεία έλαβε την επωνυμία «Αναπτυξιακή…