ΝΕΑ ΕΓΚΥΚΛIΟΣ OΠΕΚΕΠΕ με αρ. πρωτ. 24121/08-05-2024: Διαδικασία πληρωμής του Υπομέτρου 19.2 «Στήριξη υλοποίησης δράσεων των στρατηγικών Τοπικής Ανάπτυξης με Πρωτοβουλία Τοπικών Κοινοτήτων (CLLD/LEADER)» του ΠΑΑ 2014-2020

You are here:
Go to Top